Thús. Adres.
Oantal besikers
Iepenloftspul september 2016
Gouden Gurbes:
In spesjale Gurbe hat de  sjuery foar alle frijwilligers
dy‘t oan de iepenloftspullen meiwurkten.
Piet Poutsma fan het iepenloftspul Mitselwier
stiet symboal foar alle frijwilligers.
Foar in filmke klik
HJIR