Thús. Adres.

Stichting Iepenloftspul Mitselwier


Master fan Loanstrjitte 9

9123 JN
MitselwierE-mail: f.meindersma@knid.nl


Bankrekeningnummer: NL 38 RABO 0111107148