Thús. Adres.
Bestjoer stichting Iepenloftspul Mitselwier
Ruurd Verbeek foarsitter
Fenna Meindersma  sekretaris
Jan Popkema ponghâlder
Anneke Verbeek bestjoerslid
Fokje Kuik bestjoerslid