Thús. Nijs. Ynformaasje. Kaarten bestelle. Adres. Kontakt. Pagina 17. Pagina 23.
Bestjoer stichting Iepenloftspul Mitselwier
Ruurd Verbeek foarsitter
Fenna Meindersma  sekretaris
Jan Popkema ponghâlder
Anneke Verbeek bestjoerslid
Fokje Kuik bestjoerslid