Thús. Adres.
Mitselwier

Op sneontemoarn 7 novimber is Stichting Iepenloftspul Mitselwier
útein set mei de tariedingen nei harren tredde iepenloftspul,  
troch it oerlangje fan it skript “Foarby it Boarkumer fjoer “
skreaun troch Baukje van Hijum, nei it boek fan Durk van der Ploeg.
De Fiskershûskes yn Moddergat wie hjirby in tapaslike lokaasje
om't it ferhaal – de ramp mei de fiskersfloat yn 1883 him gruttendiels
ôfspilet yn dizze omjouwing.
Durk van der Ploeg en Baukje van Hijum krigen it skript
ferpakt yn in moai boekwurk oanbean troch de foarsitter
fan de Stichting Ruurd Verbeek.