Thús. Adres.
Yn 2010 ha wy spile ”De Hear Fan Ocksefurd”

Regy: Jan van der Meer
Assistint regisseur: Natasja Wagenaar
Muzyk: Tjepke Popkema

Spilers: Andre Beeksma, Dikkie v/d Wal, Anja v/d Meulen,
Lourens de Zee, Durk Slager, Esther Grijpstra, Gerrit van Dellen,
Sjoerd Kloostra, Jan Bil, Pytsje Wytsma, Klaas Rozema
Doede Douma, Harke Doede Douma, Douwe Jaap Meinsma,
Gerard Peter Weidenaar

Figuranten: Edzer Slager, Jantsje van der Bosch, Annemarie Wiersma,
Bregt Elgersma, Margriet Machiela, Jense Terpstra,  Anne van Dellen,  
Alle Sonnema, Willem Meinema, Metha de Graaf,  Ineke Steegstra,
Willem en Wybe Meinema, Hanna en Durk Terpstra, Silke en Nikky Bil,
Matthijs en Michiel Stender, Jente en Edser Slager, Gea Krol, Ida Visser,
Alie Popkema, Hariet Groenia,  Alie Visser, Gerben van Wijngaarden,
Jan Kuik,  Tineke Haaksma, Waling de Jong, Johannes de Jong,  
Durk Terpstra,  Wybe Meinema,  Jente Slager, Chico Bil, Lieuwe Rispens,
Johannes Meinsma,  Jelle Streekstra,  Heidi Bouius,  Harm Tolsma,
Corry Bandstra, Fije Sikkema.

Koarte ynhâld fan it stik: ”De Hear fan Ocksefurd”

Is een klucht fan de franske skriuwer Molière.
In de tiid fan de sinnekening Lodewiik de fjirtjinde giet een
rike boer,fan it platte lân, nei Paris ta om een jong famke te boaskjen.
Mar yn de grutte stêd wol net ien wat witte fan dat ‘profinsjaaltsje’