Thús. Adres.
Yn 2013 ha wy spile ”De Smokkelers fan de Skâns”

Regy: Binne Reisma
Assistint regisseur:
Martha de Jong
Muzyk: Marjan Fennema

Meiwurkers  
                                 
Heidie Bouius, Klaas Rozema, Jantje Bos, Tsjerk Douma, Evert Groenensteijn, Hessel Johan Visser,
Anje van der Meulen, Kimberly Botma, Lubbert Adema, Jan Idskema, Lies van Wijngaarden, Wiepko Ros,
Alle Sonnema, Moarre, Gerard van Dijk, Ronny de Wit, Germ van Wijngaarden, Jenze Terpstra,
Peke Terpstra, Jurjen Sloot , Gerard van Dijk, Bote de Jong, Alle Sonnema, Mitselwier, Baukje Wijma,
Alberdine Akkerman, Jet Wynsma, Martha Crans, Hannah Terpstra, Famke Adema, Pieter Postma,
Simon Mooibroek, Keimpe de Vries, Henk Walda, Anne van Oosten, Jaap Aagtjes,
Fokke Jan Klaver, Damwâld  
Frânske soldaten en Doarpsfolk:
Arend Prosje, Marije Bouius, Jimmy Tjeerdsma, Jan Kuik, Titie Meinsma, Japke Jongeling, Leo Mooibroek,
Siebe Postma, Sjoerd Postma,